Referáty z rozpravy 54. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 54. valnom zhromaždení SAPV  11.6.2019 v Lužiankach.

Referáty z rozpravy 53. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 53. valnom zhromaždení SAPV  4.12.2018 v Lužiankach.

Zvolenie prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. za predsedu SAPV na funkčné obdobie 2019-2021

53. valným zhromaždením  SAPV, ktoré sa konalo dňa 4.12.2018 bol za predsedu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2019-2021 zvolený prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc..

 

Zvolenie predsedníctva SAPV na funkčné obdobie 2019-2021

53. valným zhromaždením SAPV, ktoré sa konalo dňa 4.12.2018 boli za členov predsedníctva Slovenskej akadémie  pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2019-2021 zvolení nasledovní členovia SAPV:

Michal Sviček, Ing. CSc.                       
Iveta Ilavská, Ing. PhD.
Peter Chrenek, prof. Ing. DrSc. PhD.
Pavel Naď, doc. MVDr. PhD.
Ján Šajbidor, prof. Ing. DrSc.
Vladimír Rataj, prof. Ing. PhD.
Tomáš Bucha, Dr. Ing.
Štefan Rehák, doc. RNDr. PhD.
Vladimír Gozora, prof. Ing. PhD.
Ján Rafay, doc. RNDr. CSc.
Jaroslav Škvarenina, prof. Ing. CSc.

Referáty z rozpravy 52. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 52. valnom zhromaždení SAPV  29.5.2018 v Lužiankach.

Udelenie najvyššieho vyznamenania ČAZV

Na plenárnom zasadnutí České akademie zemědělských věd (ČAZV), ktoré sa konalo 6. marca 2018 v aule Medelovej univerzity v Brne, odovzdal predseda ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. najvyššie vyznamenanie akadémie „Zlatú medailu za mimoriadny prínos k rozvoju vedy a výskumu v agrárnom sektore“ predsedovi Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied prof. Ing. Štefanovi Mihinovi, PhD.

Fotografie zo slávnostného odovzdania nájdete vo fotogalérii

Referáty z rozpravy 51. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 51. valnom zhromaždení SAPV  5.12.2017 v Lužiankach.

Potvrdenie pôdohospodárstva ako prioritnej oblasti rozvoja v rámci RIS3 SK

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) na svojom 50. valnom zhromaždení, konanom dňa 30. mája 2017, vo vedeckej rozprave vyhodnocovala pozíciu pôdohospodárstva v RIS3 SK v súvislosti s využitím informačno-komunikačných technológií a moderných výrobných technológií.

SAPV sa listom obrátila na Ing. Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o podporu pri potvrdení pôdohospodárstva ako prioritnej oblasti rozvoja našej spoločnosti v rámci RIS3 SK.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu potvrdil, že vláda SR považuje pôdohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo za strategické odvetvia, ktoré majú potenciál efektívne využívať prostriedky z fondov EÚ.

 

Cena ministra životného prostredia SR

Pri príležitosti svetového dňa životného prostredia hostila historická budova Národnej rady Slovenskej republiky 5. júna  odborníkov, ktorí sa významne pričinili v starostlivosti o životné prostredie a ochranu prírody. Spolu 32 ocenení odovzdal osobnostiam a kolektívom minister životného prostredia László Sólymos.

Medzi ocenenými súčasnými a bývalými zamestnancami rezortných organizácií nechýbali ani predstavitelia vodohospodárskeho sektora. Počas slávnostnej ceremónie bola vyzdvihnutá ich celoživotná práca ako aj osobný a profesionálny prístup v rôznych oblastiach vodného hospodárstva.

Cenou, ktorú udeľuje envirorezort od roku 1999 bol poctený aj Výskumný ústav vodného hospodárstva. Svojím celoživotným nasadením sa o ňu zaslúžil doc. RNDr. Štefan Rehák, PhD., riaditeľ odboru koncepcií, programov a vodného plánovania.

Doc. RNDr. Štefan Rehák je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti hydropedológie a hydrológie pôdy, vrátane fyzikálnych transportných procesov so zameraním na transportné a retenčné procesy, ako aj v oblasti optimalizácie vodného režimu pôd. V rámci svojej pracovnej činnosti koordinoval domáce aj medzinárodné vedecko-výskumné projekty a projekty EÚ. Okrem vedeckej sa aktívne venuje aj pedagogickej činnosti, a to na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odboroch pedológia, hydropedológia, krajina a vodné hospodárstvo a na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Doc. Rehák je členom viacerých domácich i medzinárodných vedeckých komisií, vedeckých rád, vedecko-vzdelávacích inštitúcií a redakčných rád domácich i zahraničných odborných a vedeckých periodík.  Zasadá v štátnicových komisiách a komisiách pre udeľovanie vedeckých hodností na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, na PríF UK v Bratislave a FZKI SPU v Nitre.  Získal niekoľko ocenení a je autorom príspevkov v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch. Výsledky svojej práce prezentoval na rôznych vedeckých podujatiach.

Cena ministra je vyjadrením uznania za celoživotné dielo zahrňujúce pracovné, odborné, manažérske a ľudské kvality. V prípade doc. Reháka je to aj ocenenie jeho vedeckého prínosu v oblasti poznania transportných procesov na rozhraní dielčích systémov,  pôdy, vegetácie vody a atmosféry, ako aj primárnej povrchovej distribúcie vody na povrchu a redistribúcie vody v pôdnom systéme.

Vďačíme mu za  získanie nových poznatkov o mechanizme procesov v otvorenom fyzikálnom systéme: atmosféra – vegetácia – reliéf – zóna aerácie pôdy – podzemná voda a  za presadzovanie     a aplikáciu vedeckých poznatkov do praxe.

Pán docent, gratulujeme.

Referáty z rozpravy 50. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 50. valnom zhromaždení SAPV  30.5.2017 v Lužiankach.

Open Public Consultation on Horizon 2020 Societal Challenge 2 Work Programme 2018-2020

Dear SCAR members,

We would like to inform you that the public consultation on Horizon 2020 ‘Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’ Work Programme 2018-2020 is open from 06 June until 28 August:

http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm

The purpose of the present open public online consultation is to collect views and opinions on the strategy, scope, objectives, and expected impacts of the Horizon 2020 ‘Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’ (Societal Challenge 2) Work Programme 2018-2020.

The objective of Horizon 2020 Societal Challenge 2 is "to secure sufficient supplies of safe, healthy and high quality food and other bio-based products, by developing productive, sustainable and resource-efficient primary production systems, fostering related ecosystem services and the recovery of biological diversity, alongside competitive and low-carbon supply, processing and marketing chains. This will accelerate the transition to a sustainable European bioeconomy, bridging the gap between new technologies and their implementation".

All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from civil society organisations, businesses, research institutions, policy makers, higher education institutions, science museums, science shops, scientific centres of excellence, local public authorities, cities of scientific culture, innovators and entrepreneurs (non-exhaustive list).

Contributions to the present consultation will feed into preparation of the next Societal Challenge 2 Work Programme 2018-2020. The Commission expects to develop the content of Work Programme 2018-2020 during the fourth quarter of 2016 and first semester 2017, with adoption and publication of calls for proposals in the autumn of 2017.

For any question please contact EC-SC2-CONSULTATION@ec.europa.eu

Best regards,

 

RTD-SCAR Secretariat

Otvorenie verejných konzultácií k PP 2018-2020 programu Horizont 2020

Vážení členovia SAPV,

ako nás informovala Stála komisia pre poľnohospodársky výskum v Bruseli (viď originál list ďalej) otvárajú sa verejné konzultácie k pracovnému programu 2018-2020 programu Horizont 2020 „Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný a vnútrozemský vodný výskum a biohospodárstvo". Konzultácie budú otvorené od 06. júna do 28. augusta 2016 na:

http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm

Účelom tejto otvorenej verejnej konzultácie je zhromaždiť názory na stratégiu, rozsah, ciele a očakávané vplyvy k pracovnému programu 2018-2020 programu Horizont 2020 „Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný a vnútrozemský vodný výskum a biohospodárstvo (Spoločenská výzva 2).

Cieľom Spoločenskej výzvy 2 programu Horizont 2020 je zabezpečiť dostatočné zásobovanie bezpečných, zdravých a vysoko kvalitných potravín a iných bioproduktov prostredníctvom vývoja produktívnych, udržateľných a úsporných systémov prvovýroby, podporiť súvisiace ekosystémové služby a navrátenie biodiverzity, za súčasného dodávania konkurencieschopných nízkouhlíkových procesov a výrobkov do trhového reťazca. Tým dôjde k urýchleniu prechodu k trvalo udržateľnému európskemu biohospodárstvu, preklenutie fázy medzi tvorbou nových technológií a ich realizáciou.

Všetci obyvatelia a organizácie sú pozvaní zúčastniť sa tejto konzultácie. Príspevky sú žiadané najmä od organizácií občianskej spoločnosti, podnikov, výskumných inštitúcií, tvorcov politík, vysokých škôl, vedeckých múzeí, vedeckých obchodov, vedeckých centier excelentnosti, miestnych orgánov verejnej správy, miestnej vedeckej kultúry, inovátorov a podnikateľov (tento zoznam je neúplný),

Príspevky do tejto konzultácie sa premietnu do prípravy ďalšej spoločenské výzvy pracovného programu na roky 2018-2020. Komisia očakáva, že obsah pracovného programu na roky 2018-2020 sa vytvorí v priebehu štvrtého štvrťroka 2016 a prvého polroka 2017, pričom prijatie a zverejnenie výzvy na predloženie návrhov sa očakáva na jeseň roku 2017.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

EC-SC2-CONSULTATION@ec.europa.eu

Štefan Mihina, predseda SAPV