Otvorenie verejných konzultácií k PP 2018-2020 programu Horizont 2020

Vážení členovia SAPV,

ako nás informovala Stála komisia pre poľnohospodársky výskum v Bruseli (viď originál list ďalej) otvárajú sa verejné konzultácie k pracovnému programu 2018-2020 programu Horizont 2020 „Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný a vnútrozemský vodný výskum a biohospodárstvo". Konzultácie budú otvorené od 06. júna do 28. augusta 2016 na:

http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm

Účelom tejto otvorenej verejnej konzultácie je zhromaždiť názory na stratégiu, rozsah, ciele a očakávané vplyvy k pracovnému programu 2018-2020 programu Horizont 2020 „Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný a vnútrozemský vodný výskum a biohospodárstvo (Spoločenská výzva 2).

Cieľom Spoločenskej výzvy 2 programu Horizont 2020 je zabezpečiť dostatočné zásobovanie bezpečných, zdravých a vysoko kvalitných potravín a iných bioproduktov prostredníctvom vývoja produktívnych, udržateľných a úsporných systémov prvovýroby, podporiť súvisiace ekosystémové služby a navrátenie biodiverzity, za súčasného dodávania konkurencieschopných nízkouhlíkových procesov a výrobkov do trhového reťazca. Tým dôjde k urýchleniu prechodu k trvalo udržateľnému európskemu biohospodárstvu, preklenutie fázy medzi tvorbou nových technológií a ich realizáciou.

Všetci obyvatelia a organizácie sú pozvaní zúčastniť sa tejto konzultácie. Príspevky sú žiadané najmä od organizácií občianskej spoločnosti, podnikov, výskumných inštitúcií, tvorcov politík, vysokých škôl, vedeckých múzeí, vedeckých obchodov, vedeckých centier excelentnosti, miestnych orgánov verejnej správy, miestnej vedeckej kultúry, inovátorov a podnikateľov (tento zoznam je neúplný),

Príspevky do tejto konzultácie sa premietnu do prípravy ďalšej spoločenské výzvy pracovného programu na roky 2018-2020. Komisia očakáva, že obsah pracovného programu na roky 2018-2020 sa vytvorí v priebehu štvrtého štvrťroka 2016 a prvého polroka 2017, pričom prijatie a zverejnenie výzvy na predloženie návrhov sa očakáva na jeseň roku 2017.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

EC-SC2-CONSULTATION@ec.europa.eu

Štefan Mihina, predseda SAPV