Stretnutie zástupcov SAV a SAPV 24.10.2016

V oblasti ďalšej spolupráce medzi SAV a SAPV bolo významným stretnutie predstaviteľov SAV v zastúpení predsedu prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., doc. MVDr. Juraja Koppela, DrSc. a doc. MVDr. Štefana Faixa, CSc. s predstaviteľmi SAPV v zastúpení predsedu prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD., doc. RNDr. Jaroslavy Sobockej, CSc. a Dr. Tomáša Buchu dňa 24. 10. 2016 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.

Po privítaní hostí predsedom SAV prof. Šajgalíkom, doc. Koppel uviedol krátku prezentáciu o súčasnosti SAV a jej zámeroch do budúcnosti, pričom definoval oblasti spoločného záujmu SAV a SAPV. Predseda SAPV informoval o historickom vývoji SAPV a jej dnešnom postavení.

Z diskusie vyplynuli tri najdôležitejšie body spolupráce SAV a SAPV:

Spoločné úsilie o definovanie a etablovanie štátnej vednej politiky, adekvátne financovanie vedy a výskumu na Slovensku, podpora vedných disciplín.
Podpora ďalšieho rozvoja medzirezortnej spolupráce (SAV a rezortná VVZ), vzájomná synergia.
Príprava spoločných projektov (Voda, Otvorená akadémia).

Na záver stretnutia predseda SAV a predseda SAPV spoločne deklarovali potrebu ďalej rozvíjať efektívnu spoluprácu medzi akadémiami a veľký význam vzájomnej podpory na Slovensku ako aj v rámci EÚ.