Cena ministra životného prostredia SR

Pri príležitosti svetového dňa životného prostredia hostila historická budova Národnej rady Slovenskej republiky 5. júna  odborníkov, ktorí sa významne pričinili v starostlivosti o životné prostredie a ochranu prírody. Spolu 32 ocenení odovzdal osobnostiam a kolektívom minister životného prostredia László Sólymos.

Medzi ocenenými súčasnými a bývalými zamestnancami rezortných organizácií nechýbali ani predstavitelia vodohospodárskeho sektora. Počas slávnostnej ceremónie bola vyzdvihnutá ich celoživotná práca ako aj osobný a profesionálny prístup v rôznych oblastiach vodného hospodárstva.

Cenou, ktorú udeľuje envirorezort od roku 1999 bol poctený aj Výskumný ústav vodného hospodárstva. Svojím celoživotným nasadením sa o ňu zaslúžil doc. RNDr. Štefan Rehák, PhD., riaditeľ odboru koncepcií, programov a vodného plánovania.

Doc. RNDr. Štefan Rehák je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti hydropedológie a hydrológie pôdy, vrátane fyzikálnych transportných procesov so zameraním na transportné a retenčné procesy, ako aj v oblasti optimalizácie vodného režimu pôd. V rámci svojej pracovnej činnosti koordinoval domáce aj medzinárodné vedecko-výskumné projekty a projekty EÚ. Okrem vedeckej sa aktívne venuje aj pedagogickej činnosti, a to na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odboroch pedológia, hydropedológia, krajina a vodné hospodárstvo a na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Doc. Rehák je členom viacerých domácich i medzinárodných vedeckých komisií, vedeckých rád, vedecko-vzdelávacích inštitúcií a redakčných rád domácich i zahraničných odborných a vedeckých periodík.  Zasadá v štátnicových komisiách a komisiách pre udeľovanie vedeckých hodností na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, na PríF UK v Bratislave a FZKI SPU v Nitre.  Získal niekoľko ocenení a je autorom príspevkov v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch. Výsledky svojej práce prezentoval na rôznych vedeckých podujatiach.

Cena ministra je vyjadrením uznania za celoživotné dielo zahrňujúce pracovné, odborné, manažérske a ľudské kvality. V prípade doc. Reháka je to aj ocenenie jeho vedeckého prínosu v oblasti poznania transportných procesov na rozhraní dielčích systémov,  pôdy, vegetácie vody a atmosféry, ako aj primárnej povrchovej distribúcie vody na povrchu a redistribúcie vody v pôdnom systéme.

Vďačíme mu za  získanie nových poznatkov o mechanizme procesov v otvorenom fyzikálnom systéme: atmosféra – vegetácia – reliéf – zóna aerácie pôdy – podzemná voda a  za presadzovanie     a aplikáciu vedeckých poznatkov do praxe.

Pán docent, gratulujeme.