Vyhlásenie 20. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAPV

V súlade so Štatútom súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2023

vyhlasujem jej 20. ročník.

 

Súťaž sa vyhlasuje v dvoch kategóriách:

CENA  SAPV  PRE  NAJLEPŠIE PRÁCE  S VÝZNAMNÝM  TEORETCKÝM  PRÍNOSOM

CENA  SAPV  PRE  NAJLEPŠIE  PRÁCE  S APLIKAČNÝM  PRÍNOSOM

 

Do súťaže sa môže prihlásiť každý mladý vedecký pracovník do veku 35 rokov z vedeckovýskumného alebo akademického pracoviska v SR. Zameranie súťažnej práce musí byť z oblasti pôsobnosti Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

Do súťaže sa prihlasuje súťažiaci osobne s jednou alebo viacerými prácami. Práca musí byť publikovaná v roku vyhlásenia súťaže alebo v nasledujúcom roku vo vedeckom alebo odbornom časopise, pričom súťažiaci môže byť súčasťou autorského kolektívu.

Prihlášku a kópie súťažných príspevkov zasielajú súťažiaci elektronicky na adresu SAPV: zuzana.holesova@nppc.sk alebo  na mailovú adresu doc. RNDr. Jána Rafaya, CSc.:  jrafay@gmail.com  do 31.1.2024.

Súťažné práce bude hodnotiť Komisia pre výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckej kvalifikácie  SAPV na základe návrhov predsedov príslušných odborov a pri zohľadnení stanovených kritérií. Tri najlepšie vedecké práce v každej kategórii budú ocenené diplomami SAPV a finančnou odmenou. Slávnostné prevzatie ocenení sa uskutoční na jarnom zasadnutí Valného zhromaždenia SAPV v roku 2024.

 

Štatút súťaže je uverejnený na stránke http://sapv.sk/sk/statut .

     

                                                                                   predseda SAPV

 

Lužianky, máj 2023   

Informácia o stave príprav 100. výročia osláv pôdohospodárskych vied na Slovensku – júl 2023

V roku 2024 oslavujeme 100. výročie pôdohospodárskeho výskumu na Slovensku ( 100. výročie vzniku Československej akademie zemědělskej) a súčasne si pripomenieme výročie 33 rokov SAPV nadväzujúcej na tradície ČAZV. V roku 1924 bola založená Československá akademie zemědělská ako ústredná vedecká a osvetová inštitúcia na podporu poľnohospodárskej vedy. ČAZV úzko spolupracuje so Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied.

Časový harmonogram pôdohospodárskeho výskumu bude zahrňovať obdobie rokov 1990 – 2024 v štruktúrach Československé akademie zemědělských věd a obdobie rokov 1991 – 2024, v ktorom sa na Slovensku naplno rozvinula činnosť Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

Oslavy a sprievodné aktivity budú prebiehať v úzkej spolupráci a spolupodieľaní sa Českej akademie zemědělských věd (ČAZV).

 

Forma osláv – nosnými bodmi osláv budú:

1. Vlastná oslava spojená s vedecko- odborným programom
Dátum konania – september 2024
Miesto konania – Nitra –  Slovenská poľnohospodárska univerzita (pravdepodobný scenár)
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

2. Knižná publikácia – pamätnica (bude vychádzať zo zostručnenej, aktualizovanej za roky 2014 až 2024 – (za 10 posledných rokov) a o nové kapitoly doplnenej  publikácie 90 rokov pôdohospodárskych vied na Slovensku (1924 – 2014))
Obsah , štruktúra a metodika písania pamätnice boli poskytnuté autorom

 

Sprievodnými bodmi osláv budú: 

3. Propagácia SAPV v masmédiách  (prípravná fáza)

4. Organizované podujatia pod hlavičkou loga k pripravovaným oslavám (fáza sprievodných podujatí )

   

Hlavným usporiadateľom osláv 100. výročia pôdohospodárskych vied bude Slovenská akadémie pôdohospodárskych vied.

 

Spoluorganizátori
Nasledovné inštitúcie a riešitelia pôdohospodárskeho výskumu na Slovensku:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 • Národné lesnícke centrum
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

Strategickí partneri

 • Únia európskych akadémií pôdohospodárskych vied
 • Česká akademie zemědělských věd
 • Institut manažerské ekonomie z.s., Litoměřice
 • PoľnoSME Palárikovo
 • Agrorent a.s. Nesvady
 • Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
 • TBS a.s. Stará Turá
 • Pekáreň OREMUS s.r.o. Nové Zámky
 • Pekáreň Včela-Lippek, k.s. Liptovský Mikuláš
 • Mliekareň a.s. Levice

 

Z prípravnej fázy  je vytvorené logo k 100. výročiu – bolo   graficky  navrhnuté  a už sa aj používa.

Vyhlásenie 19. ročníka súťaže pre mladých vedeckých pracovníkov

Vyhlásenie súťaže

V súlade so Štatútom súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2022

 

vyhlasujem jej 19. ročník.

 

Súťaž sa vyhlasuje v dvoch kategóriách:

CENA  SAPV  PRE NAJLEPŠIE  PRÁCE  S  VÝZNAMNÝM  TEORETICKÝM PRÍNOSOM

CENA  SAPV  PRE NAJLEPŠIE PRÁCE  S VÝZNAMNÝM  APLIKAČNÝM PRÍNOSOM

 

Do súťaže sa môže prihlásiť každý mladý vedecký pracovník do veku 35 rokov z vedeckovýskumného alebo  akademického pracoviska v SR. Zameranie súťažnej práce musí byť z oblasti pôsobnosti Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

Do súťaže sa prihlasuje súťažiaci osobne s jednou alebo viacerými prácami. Práca musí byť publikovaná v roku vyhlásenia súťaže alebo v nasledujúcom  roku vo vedeckom alebo odbornom časopise, pričom súťažiaci môže byť súčasťou autorského kolektívu.

Prihlášku a kópie súťažných príspevkov zasielajú súťažiaci elektronicky na adresu SAPV: zuzana.holesova@nppc.sk, prípadne na mailovú adresu doc. RNDr. Jána Rafaya, CSc. jrafay@gmail.com do 31. 1. 2023.

 

Súťažné práce bude hodnotiť Komisia pre výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckej kvalifikácie SAPV na základe návrhov predsedov príslušných odborov a pri zohľadnení stanovených kritérií. Tri najlepšie vedecké práce v obidvoch kategóriách budú ocenené diplomom SAPV,  finančnou odmenou a vecným darom. Slávnostné prevzatie ocenení sa uskutoční na jarnom zasadnutí Valného zhromaždenia SAPV v roku 2023.

Štatút súťaže je uverejnený na stránke http://sapv.sk/sk/statut

 

predseda SAPV

 

 Lužianky, 22.11.2022

Spoločné rokovanie s Predsedníctvom SAPV

Dňa 7. septembra 2022 sa na FEM SPU v Nitre uskutočnilo spoločné zasadnutie s Predsedníctvom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, nakoľko spoločne organizujú zasadnutie Valného zhromaždenia Únie európskych akadémií pôdohospodárskych vied, ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2022 v Bratislave.

Miesto organizovania Valného zhromaždenia sa vyberá podľa toho, kde sa presúva predsedníctvo tejto medzinárodnej organizácie. a teda na najbližšie dva roky to bude Slovensko.

Slovensko zastupoval v asociácii prof. Štefan Mihina, teraz je to prof. Elena Horská. Pre roky 2022 - 2024 pripravuje v spolupráci s doc. Ing. Mgr. Dankou Moravčíkovou a prof. Vladimírom Gozorom (za SAPV) témy a plán pre ďalšie vedecké a popularizačné aktivity v oblasti udržateľnosti potravinových systémov. Kompletná pracovná skupina bude známa v októbri.

Súčasťou prvých aktivít je aj medzinárodné sympózium, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. a 7. októbra v Bratislave a Nitre. Pozvánka je na webstránke fakulty a termín registrácie je do 12. septembra 2022.

 

Valné zhromaždenie Únie európskych akadémií pôdohospodárskych vied na Slovensku

V roku októbri 2000 bola v rámci Európskej únie kreovaná Únia európskych akadémii pôdohospodárskych vied (The Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature - UEAA). Zakladajúcimi členmi bolo 14 akadémií, v súčasnosti združuje pôdohospodárske akadémie 29 krajín EÚ, ale aj ďalších krajín. Spoločným záujmom všetkých akadémií je posilniť komparatívne štúdie na európskej, ale aj širšej úrovni, rozvoj a   disemináciu vedomostí a inovácií v oblasti udržateľného rozvoja, využitia pôdy a potravinovej vertikály.

Symbolicky, 22 rokov po založení únie sa dostáva predsedníctvo únie na Slovensko, čo znamená záväzok, ale aj nové výzvy pre vedu, výskum a propagáciu slovenskej pôdohospodárskej vedy. Dňa 6. októbra 2022 sa na Slovensku uskutoční zasadnutie výkonného výboru ako aj Valné zhromaždenie. Po nich bude nasledovať medzinárodný vedecký seminar, čo je už jedna z prvých aktivít.

Slovenské predsedníctvo znamená zvýšenú angažovanosť SAPV v európskom výskumnom priestore. Na predsedníctve SAPV bola vytvorená pracovná skupina, ktorá bude zodpovedať za tvorbu akčných plánov a priorít v duchu hlavnej témy pre nasledujúce dva roky, ktorou je udržateľnosť v potravinovej vertikále. Pracovná skupina bude tvorená členmi SAPV a odborníkmi SPU v Nitre. V duchu troch pilierov udržateľnosti ju bude tvoriť skupina pre sociálne aspekty, skupina pre ekonomické vplyvy a dopady a skupina pre enviromentálne aspekty. Priority slovenského predsedníctva budú predstavené na rokovaní výkonného výboru a valného zhromaždenia.

57. Valné zhromaždenie členov SAPV

späť

dokumenty na stiahnutie

Zvolenie zástupcu SAPV v UEAA

späť

SAPV nominovala Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elenu Horskú zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do Európskej únie pôdohospodárskych akadémií, kde bola 18. júna 2021 riadiacim výborom únie zvolená do pozície vice-prezidentky. 

Srdečne blahoželáme.

Referáty z rozpravy 54. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 54. valnom zhromaždení SAPV  11.6.2019 v Lužiankach.

Referáty z rozpravy 53. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 53. valnom zhromaždení SAPV  4.12.2018 v Lužiankach.

Zvolenie predsedníctva SAPV na funkčné obdobie 2019-2021

53. valným zhromaždením SAPV, ktoré sa konalo dňa 4.12.2018 boli za členov predsedníctva Slovenskej akadémie  pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2019-2021 zvolení nasledovní členovia SAPV:

Michal Sviček, Ing. CSc.                       
Iveta Ilavská, Ing. PhD.
Peter Chrenek, prof. Ing. DrSc. PhD.
Pavel Naď, doc. MVDr. PhD.
Ján Šajbidor, prof. Ing. DrSc.
Vladimír Rataj, prof. Ing. PhD.
Tomáš Bucha, Dr. Ing.
Štefan Rehák, doc. RNDr. PhD.
Vladimír Gozora, prof. Ing. PhD.
Ján Rafay, doc. RNDr. CSc.
Jaroslav Škvarenina, prof. Ing. CSc.

Referáty z rozpravy 52. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 52. valnom zhromaždení SAPV  29.5.2018 v Lužiankach.

Referáty z rozpravy 51. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 51. valnom zhromaždení SAPV  5.12.2017 v Lužiankach.

Referáty z rozpravy 50. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 50. valnom zhromaždení SAPV  30.5.2017 v Lužiankach.

Dokumenty na stiahnutie