Štatút súťaže

 

                                               Š t a t ú t

                    Súťaže mladých vedeckých pracovníkov

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Štatút je dokumentom, ktorý upravuje proces vyhlásenia súťaže, hodnotenia a pravidlá ocenenia najlepších vedeckovýskumných a odborných prác mladých vedeckých pracovníkov, pracujúcich v oblasti pôsobenia SAPV, ktoré boli publikované v domácich a zahraničných časopisoch.
 

Čl. 2

Základné podmienky

Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (ďalej SAPV).


Súťaž vyhlasuje predseda SAPV zvyčajne na jarnom plenárnom zasadnutí SAPV s uzávierkou prihlasovania súťažných prác do 31. januára nasledujúceho roka.
 

Čl. 3

Propagácia súťaže

Vyhlásenie súťaže sa uverejní na webovej stránke www.sapv.sk  prostredníctvom referátu SAPV.
 

Čl. 4

Predmet súťaže

Ocenenie autorov pôvodných vedeckých a odborných prác z oblasti pôsobnosti SAPV.
 

Čl. 5

Účastníci súťaže

Súťaž je určená mladým vedeckým pracovníkom do 35 rokov pracujúcim v oblasti pôdohospodárskych vied alebo príbuzných vedeckých odborov.


Súťaže sa môžu zúčastniť študenti a mladí vedeckí pracovníci z univerzít, SAV a rezortných výskumných ústavov na území Slovenska.
 

Čl. 6

Poslanie a cieľ súťaže

Hlavným poslaním súťaže je najmä:

Prezentácia výsledkov tvorivej práce mladých vedeckých pracovníkov v oblasti pôdohospodárskych vied.

Zvýšenie záujmu odbornej verejnosti v SR o činnosť mladých vedeckých pracovníkov.


Zvýšenie spoločenskej prestíže mladých vedeckých pracovníkov.
Podpora záujmu mladej generácie o prácu vo výskume a vývoji, zvýšenie atraktivity vedeckej kariéry.


Zvýšenie záujmu médií o problematiku pôdohospodárskej vedy.
 

Čl. 7

Súťažné kategórie a podmienky

Kategória prác s významným teoretickým prínosom zahŕňa pôvodné príspevky s originálnymi metodickými postupmi, hodnotením a interpretáciou získaných údajov v oblasti základného výskumu pôdohospodárskych vied.


Kategória prác s aplikačným významom zahŕňa pôvodné príspevky s realizačným prínosom v oblasti aplikovaných pôdohospodárskych vied.

Zameranie súťažnej práce musí byť z oblasti pôsobnosti Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

Do súťaže sa prihlasuje súťažiaci osobne s jednou alebo viacerými prácami. Práca musí byť publikovaná v roku vyhlásenia súťaže alebo v nasledujúcom roku vo vedeckom alebo odbornom časopise, pričom súťažiaci môže byť súčasťou autorského kolektívu.

Prihlášku a kópie súťažných príspevkov zasielajú súťažiaci elektronicky na adresu referátu SAPV: sekretariat.asapv@gmail.com, ktorý ich postúpi Komisii pre výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckej kvalifikácie (ďalej len Komisia).
 

Čl. 8

Hodnotenie

Súťažné práce Komisia postúpi podľa zamerania príslušnému Odboru SAPV, ktorý ich na svojom zasadnutí vyhodnotí a určí poradie podľa nasledovných kritérií: vedecký, resp. aplikačný a metodický prínos, interpretačná kvalita záverov, bibliografická úroveň časopisu, v ktorom bola práca uverejnená, podiel súťažiaceho na autorskom kolektíve a vek autora.

Odbory SAPV zašlú do dvoch mesiacov po uzávierke súťaže Komisii stanovené poradie prác.

Zo všetkých zaslaných prác z Odborov SAPV Komisia postúpi najneskoršie do 31. marca Predsedníctvu SAPV na schválenie tri najlepšie publikácie v každej kategórii. Na určenie výsledného poradia použije kritériá uvedené v bode 8.1.

Komisia má právo niektoré ocenenie neudeliť, resp. viacerým prácam udeliť rovnaké ocenenie.
 

Čl. 9

Ocenenie prác

Predsedníctvo SAPV schváli návrh Komisie a zabezpečí diplomy, vecné dary a finančné odmeny pre ocenených autorov.

Referát SAPV zabezpečí pozvánky a administratívne náležitosti pre víťazov SMVP na plenárne zasadnutie SAPV, kde si autori slávnostne prevezmú ocenenie.

Referát SAPV zabezpečí publicitu ocenených autorov prostredníctvom webovej stránky SAPV, celoštátnych a interných masovokomunikačných prostriedkov.

Čl. 10

Iné podmienky

Zaslaním prihlášky a kópie súťažnej práce súťažiaci súhlasia so štatútom súťaže  a so spracovaním osobných údajov pre potreby súťaže.

Na vecné a finančné dary nemajú ocenení účastníci súťaže nárok.
 

Štatút nadobúda platnosť dňa 10.6.2014