Zloženie predsedníctva SAPV (2019-2021)

 

Predseda: Dr.h.c.prof.mpx.h.c.prof.Ing. Vladimír Gozora, PhD., MBA
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,
e-mail: vladimir.gozora@vsemba.sk

Podpredseda: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
e-mail: jozef.golian@uniag.sk

Vedecký sekretár: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
e-mail: gabriel.kuczman@uniag.com

 

Členovia:

Ing. Michal Sviček, CSc.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
e-mail: michal.svicek@nppc.sk

Ing. Iveta Ilavská, PhD.
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica
Regionálne výskumné pracovisko Liptovský Hrádok
e-mail: iveta.ilavska@nppc.sk

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
e-mail: jozef.dudak@uniag.sk

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
Národné lesnícke centrum Zvolen
námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku
e-mail: miroslav.kovalcik@nlcsk.org

Ing. Štefan Adam, PhD.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia stratégií, analýz a prierezových činností
generálny riaditeľ
e-mail: stefan.adam@land.gov.sk

prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Technická Univerzita Zvolen
Lesnícka fakulta, Katedra prírodného prostredia
e-mail: skvarenina@tuzvo.sk

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
e-mail: jaroslava.sobocka@nppc.sk

doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
e-mail: pavel.nad@uvlf.sk

doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.
e-mail: jrafay@gmail.com