Zloženie predsedníctva SAPV (2019-2021)

Predseda: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
e-mail: stefan.mihina@uniag.sk

Podpredseda: Dr. Ing. Tomáš Bucha
NLC, Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene
e-mail: bucha@nlcsk.org

Členovia :

Ing. Michal Sviček, CSc.
NPPC, Výskumný ústav pôdohospodárstva a ochrany pôdy, Bratislava
e-mail: m.svicek@vupop.sk

Ing. Iveta Ilavská, PhD.
NPPC, Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica
e-mail: ilavskai@isternet.sk

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., PhD.
NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Lužianky
e-mail:chrenekp@vuzv.sk

doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
e-mail:pavel.nad@uvlf.sk
 

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
e-mail:vladimir.rataj@uniag.sk

doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
e-mail:rehak@vuvh.sk

Dr.h.c. prof. mpx. h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
e-mail:vladimir.gozora@vsemvs.sk

prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Technická univerzita vo Zvolene
e-mail:jaroslav.skvarenina@tuzvo.sk