Zloženie predsedníctva SAPV ( 2016-2018)

Predseda: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
e-mail: stefan.mihina@uniag.sk

Podpredsedníčka: doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
NPPC, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
e-mail: j.sobocka@vupop.sk

Podpredseda: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Technická fakulta SPU v Nitre
e-mail: Zdenko.Tkac@uniag.sk

Členovia :


Ing. Milan Michalec, CSc.
NPPC, Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica
e-mail: michalec@vutphp.sk

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., PhD.
NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Lužianky
e-mail: chrenek@vuzv.sk

prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
e-mail: kovac@uvlf.sk

Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava
e-mail: ladislav.staruch@stuba.sk

Ing. Tomáš Bucha Dr.
NLC, Lesnícky výskumný ústav, Zvolen
e-mail: bucha@nlcsk.org

doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
e-mail: rehak@vuvh.sk

doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
e-mail: Peter.Serences@uniag.sk

Ing. Milan Zúbrik, PhD.
NLC, Lesnícky výskumný ústav, Zvolen
e-mail: zubrik@nlcsk.org