Zoznam riadnych členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied

 1.   Balážová Eva, Ing. PhD.
 2.   Bárek Viliam, doc. Ing. CSc.
 3.   Bielik Peter, prof. Ing. PhD.
 4.   Bíreš Jozef, prof. MVDr. DrSc.
 5.   Bíro Daniel, prof. Ing. PhD.
 6.   Bojňanská Tatiana, doc. Ing. CSc.
 7.   Božík Marian, doc. Ing. PhD.
 8.   Brestič Marián, prof. Ing. CSc.
 9.   Brindza Ján, doc. Ing. CSc.
 10.   Bruchánik Rudolf, Ing. PhD.
 11.   Buday Štefan, doc. Ing. PhD.
 12.   Bucha Tomáš, Dr. Ing.
 13.   Ďuďák Jozef, doc. Ing. CSc.
 14.   Faix Štefan, doc. MVDr. CSc.
 15.   Findura Pavol, doc. Ing. PhD.
 16.   Fleischer Peter, Ing. PhD.
 17.   Gáborčík Norbert, doc. Ing. CSc.
 18.   Gaduš Ján, prof. Ing. PhD.
 19.   Gálik Jozef, Ing. PhD.
 20.   Gálik Roman, Ing. PhD.
 21.   Gálová Zdenka, prof. RNDr. CSc.
 22.   Golian Jozef, prof. Ing. Dr.
 23.   Gömöryová Erika, doc. Ing. CSc.
 24.   Gömöry Dušan, prof. Ing. DrSc.
 25.   Gozora Vladimír, prof. Ing. PhD.
 26.   Halászová Klaudia, Ing. PhD.
 27.   Hauptvogel Pavol, Ing. PhD.
 28.   Hašana Roman, Ing. PhD.
 29.   Hecl Ján, RNDr. PhD.
 30.   Hetényi Ladislav, prof. Ing. PhD.
 31.   Horská Elena, prof. Dr. Ing.
 32.   Houšková Beata, RNDr. CSc.
 33.   Hromada Rudolf, MVDr. PhD.
 34.   Hrubý Dušan, prof. Ing. PhD.
 35.   Huba Ján, Ing. CSc.
 36.   Hudáková Monika, doc. Ing. PhD.
 37.   Chrenek Peter, prof. Ing. DrSc. PhD.
 38.   Chrenková Mária, Ing. CSc.
 39.   Igaz Dušan, doc. Ing. PhD.
 40.   Ilavská Iveta, Ing. PhD.
 41.   Jančovič Ján, prof. Ing. PhD.
 42.   Jurík Ľuboš, doc. Ing. PhD.
 43.   Kobza Jozef, prof. Ing. CSc.
 44.   Konôpka Bohdan, doc. Dr. Ing.
 45.   Kopčová Ľubica, Ing. PhD.
 46.   Koppel Juraj, prof. MVDr. DrSc.
 47.   Kotorová Danka, RNDr. PhD.
 48.   Kováč Milan, doc. Ing. PhD.
 49.   Kováčik Jaroslav, prof. Ing. PhD.
 50.   Kovalčík Miroslav, Ing. PhD.
 51.   Kraic Ján, prof. RNDr. PhD.
 52.   Kročko Vladimír, prof. Ing. CSc.
 53.   Kulla Ladislav, Ing. PhD.
 54.   Kunca Andrej, Ing. PhD.
 55.   Legáth Jaroslav, prof. MVDr. CSc.
 56.   Lendelová Jana, doc. Ing. PhD.
 57.   Macura Viliam, prof. Ing. PhD.
 58.   Makarevič Alexander, Ing. DrSc.
 59.   Makovníková Jarmila, RNDr. CSc.
 60.   Matošková Dagmar, Ing. PhD.
 61.   Mihaľ Peter, Ing. CSc.
 62.   Mihina Štefan, prof. Ing. PhD.
 63.   Michalec Milan, Ing. CSc.
 64.   Minďáš Jozef, doc. Ing. RNDr. PhD.
 65.   Mojžišová Jana, prof. MVDr. PhD.
 66.   Moravčík Martin, Ing. CSc.
 67.   Mráz Igor, Ing. PhD.
 68.   Naď Pavel, doc. MVDr. PhD.
 69.   Nagyová Ľudmila, prof. Ing. PhD.
 70.   Novotný Július, prof. Ing. CSc.
 71.   Paciga Ján, Ing.
 72.   Pačuta Vladimír, prof. Ing. CSc.
 73.   Papajová Ingrid, doc. RNDr. PhD.
 74.   Pavlenda Pavel, Ing. PhD.
 75.   Peškovičová Dana, Mgr. PhD.
 76.   Petráš Rudolf, doc. Ing. CSc.
 77.   Petrovič Vladimír, MVDr. PhD.
 78.   Peťko Branislav, doc. MVDr. DrSc.
 79.   Pichler Viliam, prof. Dr. Ing.
 80.   Popelka Peter, doc. MVDr. PhD.
 81.   Pospíšil Richard, prof. Ing. Dr.
 82.   Radocha Marián, Ing. CSc.
 83.   Rafay Ján, doc. RNDr. CSc.
 84.   Rataj Vladimír, prof. Ing. PhD.
 85.   Rehák Štefan, doc. RNDr. CSc.
 86.   Roháčik Tibor, doc. Ing. CSc.
 87.   Sarvašová Zuzana, Ing. PhD.
 88.   Sekretár Stanislav, doc. Ing. PhD.
 89.   Siekel Peter, doc. RNDr. CSc.
 90.   Schmidt Štefan, prof. Ing. PhD.
 91.   Slamečka Jaroslav, doc. Ing. CSc.
 92.   Sobocká Jaroslava, doc. RNDr. CSc.
 93.   Staruch Ladislav, doc. Ing. PhD.
 94.   Sviček Michal, Ing. CSc.
 95.   Šajbidor Ján, prof. Ing. DrSc.
 96.   Šilhár Stanislav, doc. Ing. CSc.
 97.   Šimák Ladislav, prof. Ing. PhD.
 98.   Šimko Peter, prof. Ing. DrSc.
 99.   Šimunek Ján, Ing. PhD.
 100.   Škvarenina Jaroslav, prof. Ing. PhD.
 101.   Tkáč Zdenko, prof. Ing. PhD.
 102.   Tuček Ján, prof. Ing. CSc.
 103.   Vavrišinová Klára, doc. Ing. PhD.
 104.   Vilček Jozef, prof. Ing. PhD.
 105.   Zlocha Róbert, Ing.
 106.   Zúbrik Milan, Ing. PhD.
 107.   Žofajová Alžbeta, Ing. CSc.

späť