Odbory SAPV

Odbor ekonomiky a manažmentu
Predseda: prof.h.c.,prof. Ing. Monika Hudáková, PhD. MBA
mail: monika.hudakova@vsemba.sk
Podpredseda: Ing. Štefan Adam, PhD.

Odbor pôdoznalectva a ochrany prírody
Predseda: Ing. Michal Sviček, CSc.
mail: michal.svicek@nppc.sk
Podpredseda: doc. Ing. Erika Gömöryová, PhD.

Odbor rastlinnej výroby
Predseda: Ing. Iveta Ilavská, PhD.
mail: iveta.ilavska@nppc.sk
Podpredseda: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD.

Odbor živočíšnej výroby
Predseda: doc. RNDr. Ján Rafay, PhD.
mail: jrafay@gmail.com
Podpredseda: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Odbor lesníctva
Predseda: Ing. Ladislav Kulla, PhD.
mail: ladislav.kulla@nlcsk.org
Podpredseda: Ing. Peter Zach, CSc.

Odbor veterinárskeho lekárstva
Predseda: doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
mail: pavel.nad@uvlf.sk
Podpredseda: prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

Odbor poľnohospodárskej techniky, výstavby a energetiky
Predseda: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
mail: jozef.dudak@uniag.sk
Podpredseda: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.

Odbor vodného hospodárstva
Predseda: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
mail: lubos.jurik@uniag.sk
Podpredseda: doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.

Odbor potravinárstva a výživy obyvateľstva
Predseda: Ing. Eva Hybenová, PhD.
mail: eva.hybenova@stuba.sk
Podpredseda: Ing. Ladislav Staruch, PhD.

Odbor rozvoja a revitalizácie vidieka
Predseda: prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
mail: zlatica.muchova@uniag.sk
Podpredseda: Mgr. Vladimíra Gudábová