Odbory SAPV

1. Odbor pôdoznalectva a ochrany pôdy
predsedníčka: Ing. Michal Sviček, CSc.
NPPC, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
e-mail: m.svicek@vupop.sk

2. Odbor rastlinnej výroby
predseda: Ing. Iveta Ilavská, PhD.
NPPC, Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica
e-mail: ilavskai@isternet.sk

3. Odbor živočíšnej výroby
predseda: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., PhD.
NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Lužianky
e-mail: chrenekp@vuzv.sk

4. Odbor veterinárskeho lekárstva
predseda: doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
e-mail: pavel.nad@uvlf.sk

5. Odbor potravinárstva a výživy obyvateľstva
predseda: doc. MUDr. Igor Kajaba, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita a Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
e-mail: igo.kajaba@gmail.com

6. Odbor poľnohospodárskej techniky, výstavby a energetiky
predseda: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
e-mail: jozef.dudak@uniag.sk

7. Odbor lesníctva
predseda: Ing. Ladislav Kulla, PhD.
Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav, Zvolen
e-mail: kulla@nlcsk.org

8. Odbor vodného hospodárstva
predseda: doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
e-mail: rehak@vuvh.sk

9. Odbor ekonomiky a manažmentu
predseda: Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
Vysoká škola ekonomiky a manažmentu verejnej správy, Bratislava
e-mail: gozora@vsemvs.sk

späť