Súťaž o cenu SAPV

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov vznikla z podnetu Predsedníctva SAPV v roku 2004 ako forma podpory a propagácie publikačnej aktivity mladých vedeckých pracovníkov v oblasti pôdohospodárstva.

Pre začínajúcich vedeckých pracovníkov sa vytvorila možnosť prezentovať svoje publikačné aktivity pred širšou odbornou verejnosťou a uchádzať sa o ocenenia za takéto aktivity. V priebehu súťaže bol zaznamenaný zvyšujúci sa záujem mladých vedcov o túto formu uznania ich profesionálneho smerovania. Do súťaže boli postupne zapájané všetky odbory SAPV, ktoré posielali vybrané práce na Komisiu pre výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckej kvalifikácie SAPV. Popri kvantitatívnom náraste prihlásených prác sa zaznamenal aj rast kvality príspevkov.

Zvýšil sa podiel článkov publikovaných v karentovaných časopisoch a bolo zaznamenané aj priebežné zvyšovanie impakt faktora časopisov, v ktorých boli práce uverejňované. Vo väčšine ocenených prác ich autori publikovali originálne výsledky, ktoré mali buď bezprostredný aplikačný význam, alebo doplnili doterajšie vedeckovýskumné poznatky v oblasti pôdoznalectva, vodohospodárstva, poľnohospodárskej techniky, lesníctva, ekológie hospodársky využívanej krajiny, pestovania hospodársky významných rastlín, chovu zvierat, veterinárskeho lekárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva a ekonomiky pôdohospodárstva.

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov sa stala významným príspevkom k celkovej popularizácii vedeckovýskumnej práce v oblasti pôdohospodárskych vied.

Štatút súťaže

Vyhlásenie súťaze

Ocenení autori z minulých ročníkov

Súťažné práce

Dokumenty na stiahnutie