Vyhlásenie súťaže

Vyhlásenie súťaže

V súlade so Štatútom súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2021

 

vyhlasujem jej 18. ročník.

 

Súťaž sa vyhlasuje v dvoch kategóriách:

CENA  SAPV  PRE NAJLEPŠIE  PRÁCE  S  VÝZNAMNÝM  TEORETICKÝM PRÍNOSOM

CENA  SAPV  PRE NAJLEPŠIE PRÁCE  S VÝZNAMNÝM  APLIKAČNÝM  PRÍNOSOM

 

Do súťaže sa môže prihlásiť každý mladý vedecký pracovník do veku 35 rokov z vedeckovýskumného alebo  akademického pracoviska v SR. Zameranie súťažnej práce musí byť z oblasti pôsobnosti Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

Do súťaže sa prihlasuje súťažiaci osobne s jednou alebo viacerými prácami. Práca musí byť publikovaná v roku vyhlásenia súťaže alebo v nasledujúcom  roku vo vedeckom alebo odbornom časopise, pričom súťažiaci môže byť súčasťou autorského kolektívu.

Prihlášku a kópie súťažných príspevkov zasielajú súťažiaci elektronicky na adresu referátu SAPV: sekretariat.asapv@gmail.com do 31. 3. 2022.

 

Súťažné práce bude hodnotiť Komisia pre výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckej kvalifikácie SAPV na základe návrhov predsedov príslušných odborov a pri zohľadnení stanovených kritérií. Tri najlepšie vedecké práce v obidvoch kategóriách budú ocenené diplomom SAPV,  finančnou odmenou a vecným darom. Slávnostné prevzatie ocenení sa uskutoční na jarnom zasadnutí Valného zhromaždenia SAPV v roku 2022.

Štatút súťaže je uverejnený na stránke http://sapv.sk/sk/statut .

 

podpredseda SAPV

 

Lužianky, 22.9.2021

Dokumenty na stiahnutie