Komisie predsedníctva SAPV

1. Komisia pre vedeckú výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckých kvalifikácií
predseda: doc. RNDr. Ján Rafay, PhD.
NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Lužianky
e-mail: rafay@vuzv.sk

2. Komisia pre biometriku
predseda: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
e-mail: dana.orszaghova@uniag.sk

3. Komisia pre edičnú činnosť a propagáciu
predseda: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
e-mail: stefan.mihina@uniag.sk